Bron: Rijksoverheid

Op 1 januari 2014 wijzigt een aantal wetten en regelingen. Bekijk het overzicht met alle veranderingen.

Werk en inkomen

Verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd wordt in 2014 met 1 maand verhoogd. De AOW-leeftijd is dan 65 jaar en 2 maanden.

Wettelijk minimumloon

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2014.

Aanpassing uitkeringsbedragen

Per 1 januari 2014 wijzigen de meeste uitkeringen, zoals de AOW, WW en de Wajong. Deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Afkoop pensioen

Kleine pensioenaanspraken kunnen door de pensioenuitvoerder worden afgekocht. Het grensbedrag wordt jaarlijks herzien en is per 1 januari 2014 vastgesteld op € 458,06.

Wijziging algemene heffingskorting

In 2014 wordt de maximale heffingskorting verhoogd met € 102. Voor mensen met een hoger inkomen (vanaf €19.645) wordt de heffingskorting inkomensafhankelijk verlaagd. De maximale verlaging bedraagt in 2014 €737. De heffingskorting bedraagt in 2014 €1366 voor inkomens vanaf circa € 56.500.

Tarieven box 2 en box 1 omlaag

In het Begrotingsakkoord van het kabinet met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen is afgesproken dat het tarief van de eerste schijf in 2014 wordt verlaagd. Dit kan mensen stimuleren meer geld uit te geven. Daarnaast gaat het tarief in box 2 incidenteel omlaag van 25% naar 22%. Dit levert op korte termijn kasopbrengsten op. Op langere termijn lopen deze opbrengsten terug. Box 2 betreft het aanmerkelijk belang. Bij aanmerkelijk belang bezit iemand minimaal 5% van de aandelen, opties of winstbewijzen van een vennootschap.

Aanpassing stamrecht

 • Vanaf 1 januari 2014 kunt u bij bestaande stamrechten de volledige aanspraak bij banken, verzekeraars of bij een stamrecht BV in één keer opnemen. Deze aanspraak wordt niet volledig, maar voor 80% betrokken in de inkomstenbelasting. Dit geeft een positief inkomenseffect voor mensen die gebruik maken van deze mogelijkheid.
 • De stamrechtvrijstelling voor nieuwe ontslagvergoedingen wordt per 1 januari 2014 afgeschaft. Dit houdt in dat nieuwe ontslagvergoedingen in het jaar dat de belastingplichtige deze ontvangt van de werkgever volledig in de heffing worden betrokken, tegen het reguliere tarief in de inkomstenbelasting. Dit heeft een negatief inkomenseffect, omdat direct afgerekend moet worden tegen een doorgaans hoog marginaal tarief.

Aanpassing arbeidskorting

U heeft recht op de arbeidskorting als u loon, winst uit een onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden hebt. Door deze korting hoeft u minder belasting over uw loon te betalen. In 2014 wordt de maximale arbeidskorting verhoogd met € 374 naar € 2097. De arbeidskorting wordt al inkomensafhankelijk afgebouwd vanaf inkomens van circa € 40.000 tot uiteindelijk € 550 bij een inkomen van circa € 70.000. In 2014 wordt de inkomensafhankelijke afbouw versterkt. Bij een inkomen vanaf circa € 85.000 bedraagt de arbeidskorting dan nog € 367.

Uitbetaling toeslagen op 1 rekeningnummer

Krijgt u meer toeslagen en ontvangt u die op verschillende rekeningnummers? Dat kan sinds 1 december 2013 niet meer. Vanaf die datum moet u 1 bankrekeningnummer hebben waarop de Belastingdienst geld kan storten. Dit voorkomt fouten en helpt fraude tegen te gaan. De Belastingdienst stuurt u een brief als u iets moet veranderen.

Gezin

Jaarlijkse aanpassing alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie

De minister van Veiligheid en Justitie stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Het indexcijfer van alimentatie voor 2014 is 0,9%.

Kindgebondenbudget

In 2014 wordt het kindgebonden budget niet geïndexeerd.

Kinderopvangtoeslag

De overheid gaat per 1 januari 2014 meer bijdragen in de kosten van kinderopvang. Ook gaat de maximumvergoeding per uur omhoog. De aanvraagtermijn wordt korter. In 2013 was het niet mogelijk om met een gezamenlijk inkomen van € 118.189 of hoger kinderopvangtoeslag voor het 1ste kind te krijgen. Vanaf 2014 is dat wel weer mogelijk

Register kinderopvang buitenland

De regelgeving rond het register buitenlandse kinderopvang wijzigt. Zo moet de kinderopvangorganisatie in België en Duitsland per 1 januari 2014 ook in het register staan. En de opname in het register loopt automatisch af na 4 jaar.

Geen alcohol onder de 18 jaar

Vanaf 1 januari 2014 mag je geen alcohol kopen als je jonger bent dan 18 jaar. Ook ben je vanaf 2014 strafbaar als je nog geen 18 jaar bent en in het openbaar alcohol bij je hebt.

Niet roken onder de 18 jaar

Vanaf 1 januari 2014 gaat de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak van 16 naar 18 jaar. Dit is om het aantal jongeren dat rookt terug te dringen.

Wonen

Maximale belastingtarief hypotheekrenteaftrek omlaag

Vanaf 2014 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrenteaftrek kan worden afgetrokken met 0,5 %.

Nieuwe voorwaarden huurtoeslag

Vanaf 2014 gelden er andere voorwaarden voor de huurtoeslag. Of en hoeveel huurtoeslag u krijgt hangt af van uw inkomen, u woonsituatie en uw leeftijd.

Energierekening omhoog

Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik betaalt in 2014 ongeveer € 10 euro meer per jaar. De reden hiervoor is dat vanaf 2013 de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) betaald wordt door een verhoging van de energierekening van burgers en bedrijven. De SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie (elektriciteit, gas of warmte).

Leidingwaterbelasting omhoog

De belasting op leidingwater gaat na 1 januari 2014 omhoog. Daarnaast betaalt u straks leidingwaterbelasting voor het totale watergebruik. Tot 1 januari 2014 is alleen het watergebruik tot 300 m3 belast.

Fiscale waardering serviceflats

Vanaf 2014 worden serviceflats gewaardeerd naar de verkoopwaarde in plaats van de WOZ-waarde. De verkoopwaarde houdt rekening met zaken die een serviceflat moeilijk verkoopbaar maken. Bijvoorbeeld verplichte afname van maaltijden en andere servicekosten. De WOZ-waarde doet dat niet.

Verhuurderheffing omhoog

Verhuurders die meer dan 10 sociale huurwoningen verhuren, betalen een heffing over de waarde van de huurwoningen. De verhuurderheffing is in 2014 0,381%.

Zorg

Verplicht eigen risico wordt €360

Vanaf 2014 is het verplicht eigen risico van uw zorgverzekering €360. Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar.

Nieuwe behandelingen in het basispakket

Vanaf 1 januari 2014 worden 2 nieuwe behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed:

 • behandelingen voor bepaalde patiënten met geïnfecteerde pancreasnecrose
 • behandelingen voor bepaalde patiënten met een ernstige vorm van de ziekte van Crohn

Minder zorgtoeslag in 2014

Uw zorgtoeslag wordt in 2014 lager. Dit is onder andere omdat de premie voor de zorgverzekering lager is geworden. De maximum zorgtoeslag wordt voor alleenstaanden € 865. Voor meerpersoonshuishoudens €1.655.

Pgb-tarieven voor persoonlijke verzorging omlaag

Heeft u een persoonsgebonden budget? De pgb-tarieven zijn in 2014 even hoog als in 2013. Wel gaan de pgb-tarieven voor persoonlijke verzorging en begeleiding in 2014 met 5% omlaag. Ook wordt het tarief voor hulp van niet-professionele zorgverleners lager. Maar dat geldt alleen voor nieuwe cliënten.

Vergoeding psychologische hulp verandert

Behandelingen door een psycholoog worden geheel of gedeeltelijk vergoed in 2014. Elke zorgverzekeraar kan de vergoeding anders regelen. Bekijk altijd uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar. En vanaf 2014 vervalt de eigen bijdrage voor psychologische hulp. Ook de eigen bijdrage voor een internetbehandeltraject vervalt per 1 januari 2014.

Stelselwijziging geestelijke gezondheidszorg

Vanaf 2014 bestaat de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) uit ‘generalistische basis GGZ’ en ‘gespecialiseerde GGZ’. Heeft u psychologische hulp nodig? Dan gaat u eerst naar de huisarts. Als het nodig is, verwijst de huisarts u door naar de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Berekening van eigen bijdrage AWBZ eenvoudiger

De berekening van de eigen bijdrage in de AWBZ verandert en wordt eenvoudiger. Op de website van het CAK kunt u een proefberekening maken voor uw eigen bijdrage in 2014.

Auto

Verbod terugdraaien kilometerstanden

Er komt een verbod op het terugdraaien van kilometerstanden bij personenauto’s en bestelauto’s. Ook het adverteren daarover wordt wettelijk verboden. En er komt een wettelijke plicht voor RDW erkende bedrijven om tellerstanden op verschillende momenten aan de RDW door te geven. Onder andere bij de APK, tenaamstelling, export, demontage en bij grotere reparaties.
Meer informatie bij Antwoord voor Bedrijven.

Kentekencard vervangt papieren kentekenbewijs

Vanaf 1 januari 2014 komt er een kentekencard met chip. Deze gaat het huidige tweedelige papieren kentekenbewijs vervangen.

Maximumtarief nieuw rijbewijs

Per  1 januari 2014 betaalt u maximaal € 38,48 voor een nieuw rijbewijs. Voor 2014 bepaalden gemeenten dit zelf.

Keuringsleeftijd rijbewijs vanaf 1 januari 2014 naar 75 jaar

Vanaf 1 januari 2014 moet u zich als automobilist of motorrijder vanaf 75 jaar elke 5 jaar medisch laten keuren door het CBR.

Geen motorrijtuigenbelasting (mrb) bij weinig uitstoot

U hoeft vanaf 1 januari 2014 geen mrb meer te betalen als uw auto niet meer CO2 uitstoot dan 50 gram per kilometer. Het maakt niet uit wat voor motor de auto heeft. Voor buitenlandse auto’s moet ook motorrijtuigenbelasting betaald worden. Dit geldt voor iedereen die:

 • in Nederland gebruik kan maken van een auto met buitenlands kenteken.
 • verplicht is zich in te schrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Aangepaste vrijstelling motorrijtuigenbelasting (mrb)

Vanaf 1 januari 2014:

 • hoeft u geen motorrijtuigenbelasting te betalen voor een oldtimer van 40 jaar en ouder;
 • betaalt u (op verzoek) voor een oldtimer met benzinemotor die tussen de 26 en 40 jaar oud is, een aangepast tarief. Dit tarief is maximaal €120 per jaar. Voorwaarde voor het aangepaste tarief is dat u in de maanden december, januari en februari niet met de oldtimer rijdt;
 • betaalt u voor een oldtimer op diesel of LPG vanaf 25 jaar de volledige motorrijtuigenbelasting.

Accijns op diesel en LPG omhoog

Vanaf 1 januari 2014:

 • gaan de accijnstarieven op diesel omhoog met 3 cent per liter;
 • gaan de accijnstarieven op LPG omhoog met 7 cent per liter.

Bedragen boetes verkeersovertredingen

De hoogte van een verkeersboete hangt af van de overtreding. Per 1 januari 2014 gaan de maximale bedragen van verkeersboetes omhoog.

Consumentenzaken

Geen post meer bezorgd op maandag

Vanaf 1 januari 2014 vervalt de postbezorging op maandag. Het aantal verplichte bezorgdagen gaat hiermee van 6 naar 5 dagen. Rouwkaarten en medische post worden nog wel 6 dagen per week bezorgd.

Klanten pandhuizen beter beschermd

Per 1 januari 2014 gelden er strengere regels voor pandhuizen. Er komt een maximaal rentepercentage en pandhuizen moeten hun klanten beter informeren.

Accijns op alcohol en tabak omhoog

Vanaf 1 januari 2014 gaan de accijnstarieven op bier, wijn, sherry, port en gedistilleerd met 5,75% omhoog. Vanaf januari 2015 gaan de accijnstarieven op een pakje sigaretten (19 stuks) en op een pakje shag (40 gr.) met ongeveer 9 cent omhoog.

Schenkbelasting

Giften aan ANBI’s hoeft u straks niet meer bij de notaris te regelen. Vanaf 1 januari 2014 kan dat ook bij de Belastingdienst, met een onderhandse akte van schenking.

Uitbetaling toeslagen op 1 rekeningnummer

Krijgt u meer toeslagen en ontvangt u die op verschillende rekeningnummers? Dat kan sinds 1 december 2013 niet meer. Vanaf die datum moet u 1 bankrekeningnummer hebben waarop de Belastingdienst geld kan storten. Dit voorkomt fouten en helpt fraude tegen te gaan. De Belastingdienst stuurt u een brief als u iets moet veranderen.

Ondernemen

Hogere premie voor tijdelijk personeel in Ziektewet

Werkgevers worden financieel meer verantwoordelijk voor de re-integratie van tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan. Zij gaan een hogere premie betalen als er meer werknemers met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet (ZW) of WIA zitten. Nu betalen werkgevers alleen nog een gedifferentieerde premie wga voor werknemers met een vast dienstverband.

Vrij verkeer in de Europese Unie

Per 1 januari 2014 is de tewerkstellingsvergunning voor Roemenen en Bulgaren niet meer nodig.

Strengere voorwaarden vergunning buitenlandse werknemer

Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2014 minder gemakkelijk werknemers van buiten de Europese Unie inhuren. Tewerkstellingsvergunningen worden voortaan nog maar voor 1 jaar toegekend.

Identificatieplicht werknemers

Werkgevers zijn verplicht de identiteit van werknemers te controleren. Per 1 januari 2014 is een kopie van het ID-bewijs van een ingeleende medewerker niet meer nodig in de administratie.

Accijns op alcohol en tabak omhoog

Vanaf 1 januari 2014 gaan de accijnstarieven op bier, wijn, sherry, port en gedistilleerd met 5,75% omhoog. Vanaf januari 2015 gaan de accijnstarieven op een pakje sigaretten (19 stuks) en op een pakje shag (40 gr.) met ongeveer 9 cent omhoog.

Nieuwe Europese migratiefondsen

Per 1 januari 2014 start de nieuwe begrotingsperiode van de Europese Unie. Vanaf deze datum worden de huidige 4 migratiefondsen vervangen door 2 nieuwe Europese fondsen: het Asiel- en Migratiefonds (AMF) en het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF).

Mestproductie veehouderij wordt beperkt

Veehouderijen mogen vanaf 2014 niet meer mest produceren dan zij op de eigen grond en via vaste contracten kwijt kunnen. Dit staat in de Meststoffenwet.
Emissiehandel

Heeft u een bedrijf dat broeikasgassen (CO2) of stikstofoxiden (NOx) uitstoot? Per 1 januari 2014stopt het systeem van NOx-emmissiehandel. De CO2-emissiehandel blijft wel bestaan.

Rechtspraak

Griffierechten omhoog

Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen om een procedure te starten bij de rechter. Vanaf 1 januari 2014 gaan de griffierechten omhoog.

Nieuwe eisen Curatele, bewind, mentorschap

Vanaf 1 januari 2014 gelden er voorwaarden om tot curator, bewindvoerder of mentor te kunnen worden benoemd.

Bedragen geldboetes omhoog

Voor elk strafbaar feit kunt u een geldboete krijgen. Per 1 januari 2014 gaan de maximale bedragen van de geldboets omhoog.

Onderwijs

Promotiebeurs leraren

Leraren die in aanmerking willen komen voor de Promotiebeurs kunnen vanaf 2014 zowel in het voorjaar als in het najaar een aanvraag indienen.  De aanvraagrondes lopen van januari tot 12 maart en van juli tot 2 september.

Register Kort Beroepsonderwijs en btw-vrijstelling

Vanaf 1 januari 2014 is het Register Kort Beroepsonderwijs (RKBO) gesplitst in 2 nieuwe registers. Onderwijsinstellingen en docenten moeten controleren of zij na 1 januari 2014 in het juiste register staan. Wie verkeerd geregistreerd staat, kan de btw-vrijstelling onderwijs verliezen.