Adfisc Belastinghulp Privacyreglement Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bedrijfsnaam/Handelsnaam
Adfisc Belastinghulp
Adfisc Belastingadvies

Kamer van Koophandel
56893019

Kantooradres Groningen
Leonard Springerlaan 37
9727 KB Groningen
Tel: 06 53 690 171

Kantooradres Bedum
Stationsweg 12
9781 CH Bedum
Tel: 06 53 690 171

E- mail: mail@adfisc.com
Website: http://www.adfisc.com

Eigenaar
D. de Jonge

Datum: 04-05-2018
Bijgewerkt: 03-11-2022

Dit privacyreglement heeft uitsluitend betrekking op de persoonsgegevens van onze klanten.

Indien er sprake is van het verwerken van persoonsgegevens van anderen dan de klant zelf, welke gegevens door onze klanten ons worden aangeboden ter verwerking, hebben wij hiervoor, voor de klanten waarbij dit van toepassing is, een verwerkersovereenkomst opgesteld.

Hieronder volgt een opsomming van begrippen die worden genoemd in dit privacyreglement, waarbij wij zo duidelijk mogelijk hebben uitgelegd wat er wordt bedoeld met deze begrippen:

 1. Betrokkene: de natuurlijke persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
 2. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 3. Sub- verwerker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een verwerker bijstaat/helpt in het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van Adfisc Belastinghulp.
 4. Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen, of vernietigen van gegevens.

1. Persoonsgegevens die wij van u verwerken

Adfisc Belastinghulp verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en omdat u deze gegevens aan ons verstrekt zodat wij de gevraagde diensten zo goed mogelijk voor u kunnen uitvoeren.

U verstrekt ons deze gegevens per e-mail, per post, telefonisch, via de smartphone (zoals Whatsapp) of u overhandigd deze persoonlijk aan ons.

Voor alle aan ons toevertrouwde gegevens geldt dat wij alleen die gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren.

Welke gegevens verwerken wij van u?

1.1 U bent een particuliere klant

Wij verstaan onder een particuliere klant: iemand die gebruik maakt van onze dienstverlening op het gebied van belastingzaken zoals het laten verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting, het aanvragen van betalingsuitstel en/of betalingsregelingen met de Belastingdienst en aanvragen van aangifte- uitstel, waarbij geen sprake is van een winstaangifte voor ondernemers en werkzaamheden voor ondernemers/ondernemingen.

Gewone persoonsgegevens van u en/of uw partner

 • Voor- en achternaam
 • Woonadres
 • Postadres
 • Postcode en Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E- mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u en/of uw partner en/of thuiswonende kinderen

 • Burgerservicenummer (BSN- nummer)
 • Burgerlijke Staat: gehuwd, geregistreerd partnerschap, gescheiden en de datum waarop de burgerlijke staat is gewijzigd
 • Echtscheidingsgegevens zoals echtscheidingsconvenant en afspraken omtrent kinderen zoals bij bijvoorbeeld co- ouderschap
 • Gegevens van uw huishouding: samenlevingscontract, inwonende personen
 • Voor- en achternamen van uw (thuiswonende) kinderen
 • Geboortedatum van uw kinderen
 • Burgerservicenummer (BSN- nummer) van uw kinderen
 • Gegevens kinderopvang
 • Financiële gegevens: zoals jaaropgaven werkgevers en/of uitkeringsinstanties, gegevens eigen woning enz.
 • Financiële gegevens van bezittingen en/of schulden
 • Fiscale gegevens: kopieën van opgelegde aanslagen en/of ingediende belastingaangiften niet ouder dan 5 jaren

1.2 U bent een zakelijke klant

Wij verstaan onder een zakelijke klant iemand die gebruik wil maken van onze dienstverlening op het gebied van boekhoudkundige-, (salaris)administratieve-, en belastingzaken zoals het laten verzorgen van uw winstaangifte inkomstenbelasting voor ondernemers en/of de aangifte vennootschapsbelasting voor de vereniging, stichting of BV waarvan u bestuurder of DGA bent. Verder het aanvragen van uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting, alsmede het aanvragen van betalingsuitstel en/of betalingsregelingen met de Belastingdienst.

Gewone persoonsgegevens van u en/of uw partner en uw onderneming

 • Voor- en achternaam
 • Woonadres
 • Postadres
 • Postcode en Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E- mailadres
 • Rechtsvorm onderneming
 • Adresgegevens onderneming
 • Oprichtingsdatum onderneming

Bijzondere en/of gevoelige (persoons)gegevens van u en/of uw partner en/of thuiswonende kinderen en van uw onderneming(en)

 • Burgerservicenummer (BSN- nummer)
 • Burgerlijke Staat: gehuwd, geregistreerd partnerschap, gescheiden en datum waarop de burgerlijke staat is gewijzigd.
 • Echtscheidingsgegevens zoals echtscheidingsconvenant en afspraken omtrent kinderen zoals bij bijvoorbeeld co- ouderschap
 • Gegevens van uw huishouding: samenlevingscontract, inwonende personen
 • Voor- en achternamen van uw (thuiswonende) kinderen
 • Geboortedatum van uw kinderen
 • Burgerservicenummer (BSN- nummer) van uw kinderen
 • Gegevens kinderopvang
 • Financiële gegevens: zoals jaaropgaven werkgevers en/of uitkeringsinstanties, gegevens eigen woning enz.
 • Financiële gegevens van bezittingen en/of schulden
 • Fiscale gegevens: kopieën van opgelegde aanslagen en/of ingediende belastingaangiften niet ouder dan 5 jaren
 • Financiële gegevens met betrekking tot uw bedrijfsadministratie

2. Verwerkingsdoelen

Voor welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

2.1. Verwerkingsdoelen Particuliere klant

 • Wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting.
 • Aangifte Inkomstenbelasting (niet ouder dan 5 jaren)
 • Aangifte Erfbelasting
 • Aangifte Schenkbelasting
 • Aanvragen en wijzigen van Toeslagen van de Belastingdienst, waaronder Kindgebonden Budget, Zorgtoeslag, Huurtoeslag en Kinderopvangtoeslag
 • Aanvragen betalingsregeling Belastingdienst
 • Aanvragen betalingsuitstel Belastingdienst
 • Voor het sturen van een mailing* per e-mail of per post, hiervoor gebruiken wij alleen de gewone persoonsgegevens.
 • Aanvragen aangifte-uitstel Belastingdienst
 • Aanvragen elektronische kopie- aanslagen Belastingdienst (SBA)
 • Aanvragen vooraf ingevulde gegevens Belastingdienst
 • Aanvragen gegevens toeslagen Belastingdienst

*) Mailing

Het sturen van een mailing per post of per e-mail behoort tot een goede uitvoering van onze dienstverlening. Deze mailing zal voornamelijk bestaan uit het sturen van een bericht met daarbij een checklist voor het laten doen van uw aangifte inkomstenbelasting. Wilt u dergelijke berichten niet meer van ons ontvangen? Dan kunt u dat aangeven door een e-mail te sturen naar mail@adfisc.com of ons dit telefonisch te laten weten op telefoonnummer 06- 53 690 171.

De laatste 3 punten worden alleen afgegeven door de Belastingdienst indien de klant hiervoor toestemming heeft verleend aan Adfisc Belastinghulp.

Adfisc Belastinghulp kan deze gegevens opvragen bij de Belastingdienst zodra u klant bij ons bent geworden.

Vervolgens ontvangt u van de Belastingdienst een mededeling dat wij deze gegevens hebben opgevraagd waarbij u desgewenst kunt aangeven dat wij deze gegevens niet mogen ontvangen. Hebt u ons reeds toestemming verleend maar wilt u deze intrekken? U kunt ons dat per e-mail laten weten door een e-mail te sturen naar mail@adfisc.com. Wij trekken dan de machtiging voor u in.

2.2. Verwerkingsdoelen Zakelijke klant

 • Wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting.
 • Aangifte inkomstenbelasting (niet ouder dan 5 jaren)
 • Aanvragen betalingsregeling Belastingdienst
 • Aanvragen en wijzigen van Toeslagen van de Belastingdienst, waaronder Kindgebonden Budget, Zorgtoeslag, Huurtoeslag en Kinderopvangtoeslag
 • Aanvragen betalingsuitstel Belastingdienst
 • Aangifte omzetbelasting per maand, kwartaal of jaar
 • Aangifte loonheffingen/sociale lasten per maand of per kwartaal
 • Aangifte ten behoeve van het pensioenfonds waarbij uw onderneming is aangesloten
 • Aangifte vennootschapsbelasting
 • Aangifte dividendbelasting
 • Verwerking van uw bedrijfsadministratie/boekhouding ten behoeve van uw belastingzaken
 • Verwerking van uw bedrijfsadministratie/boekhouding voor uw persoonlijk inzicht
 • Verwerking van uw loonadministratie
 • Voor het sturen van een mailing* per e-mail of per post, hiervoor gebruiken wij alleen de gewone persoonsgegevens.
 • Aanvragen aangifte-uitstel Belastingdienst
 • Aanvragen elektronische kopie- aanslagen Belastingdienst
 • Aanvragen vooraf ingevulde gegevens Belastingdienst
 • Aanvragen gegevens toeslagen Belastingdienst

*) Mailing

Het sturen van een mailing per post of per e-mail behoort tot een goede uitvoering van onze dienstverlening. Deze mailing zal voornamelijk bestaan uit het sturen van een bericht met daarbij een checklist voor het laten doen van de aangifte inkomstenbelasting. Ook sturen wij zakelijke klanten periodiek een bericht ter herinnering aan de aangifte omzetbelasting en met het verzoek de nodige documenten bij ons aan te leveren. Wilt u dergelijke berichten niet meer van ons ontvangen? Dan kunt u dat aangeven door een e-mail te sturen naar mail@adfisc.com of ons dit telefonisch te laten weten op telefoonnummer 06- 53 690 171.

De laatste 3 punten worden alleen afgegeven door de Belastingdienst indien de klant hiervoor toestemming heeft verleend aan Adfisc Belastinghulp. Adfisc Belastinghulp kan deze gegevens opvragen bij de Belastingdienst zodra u klant bij ons bent geworden.

Vervolgens ontvangt u van de Belastingdienst een mededeling dat wij deze gegevens hebben opgevraagd waarbij u desgewenst kunt aangeven dat wij deze gegevens niet mogen ontvangen. Hebt u ons reeds toestemming verleend maar wilt u deze intrekken? U kunt ons dat per e-mail laten weten door een e-mail te sturen naar mail@adfisc.com. Wij trekken dan de machtiging voor u in. Wat gebeurt er als u niet alle gegevens wilt doorgeven?

Indien u niet alle van belang zijnde gegevens wilt of kunt doorgeven dan kunnen wij onze dienstverlening niet naar behoren uitvoeren. In de meeste gevallen zullen wij u dan niet verder van dienst kunnen zijn.

3. Bewaartermijn

Adfisc Belastinghulp bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van onze dienstverlening.

Onze dienstverlening is uiteindelijk vrijwel altijd ten behoeve van overheidsinstanties waaronder de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en eventueel de gemeentelijke instanties waaronder u valt.

Daarom sluiten onze bewaartermijnen aan bij de wettelijke bewaartermijnen.

Wij hanteren de volgende bewaartermijn van uw gegevens:

 • 5 jaren voor een particuliere klant
 • 7 jaren voor een zakelijke klant met onderneming

Zodra de bewaartermijn voorbij is verwijderen wij uw digitale gegevens. Indien u uw gegevens op papier hebt verstrekt dan proberen wij deze zoveel mogelijk te digitaliseren door een scan te maken van deze gegevens en deze in digitale vorm te bewaren.

Gegevens die wij niet digitaliseren verwijderen wij na de bewaartermijn door deze ter vernietiging aan te bieden bij Reisswolf Scheemda BV.

Gegevens op papier die wij hebben gedigitaliseerd en waarvan wij geen originele documenten hebben ontvangen, dus uitsluitend kopieën, bieden wij eveneens aan ter vernietiging bij deze organisatie.

Originele papieren documenten zullen na afloop van de bewaartermijn worden vernietigd door Reisswolf Scheemda BV, indien wij deze gegevens niet hebben kunnen teruggeven aan u. Wij zullen ten allen tijde contact met u opnemen alvorens wij overgaan tot het vernietigen van originele documenten.

Alle originele papieren documenten zullen wij teruggeven nadat wij deze hebben verwerkt én niet meer nodig hebben. Dit zal, indien mogelijk, gebeuren vóór het aflopen van de bewaartermijnen.

4. Delen met derden

Adfisc Belastinghulp verstrekt en/of verkoopt uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden als dit noodzakelijk is voor een goede en correcte uitvoering van onze dienstverlening zoals de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en pensioenfondsen. Belastingaangiften worden uitsluitend ingediend nadat u hiervoor schriftelijk (per e-mail, per post, via ons klantportaal) of mondeling toestemming hebt gegeven.

Alleen op uw uitdrukkelijke verzoek en ná uw schriftelijke toestemming, verstrekken wij uw gegevens aan overige instanties zoals banken, advocaten, curatoren, financiële tussenpersonen, administratiekantoren, accountants enz.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Adfisc Belastinghulp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen door derden.

U kunt hierbij denken aan organisaties die ons software ter beschikking stellen waarmee wij uw gegevens verwerken zoals aangiftesoftware, salarisadministratiesoftware, boekhoudkundige software, clouddiensten (voor digitale opslag van uw gegevens), maar ook eventuele organisaties aan wie wij werkzaamheden uitbesteden.

Deze organisaties worden Sub- Verwerkers genoemd. Voor een goede en correcte dienstverlening maken wij gebruik van de volgende Sub- Verwerkers:

 • Kluwer aangiftesoftware inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Exact Fiscaal Gemak aangiftesoftware inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting inclusief gebruik klantportaal
 • Microloon salarissoftware
 • Infine jaarrekening- en rapportagesoftware
 • SnelStart boekhoud- en bedrijfsadministratieve software
 • Clouddienst Transip (Stack) voor digitale opslag van de persoonsgegevens
 • Reisswolf Scheemda BV archiefvernietiging voor vernietiging van papieren documenten die privacy gevoelige informatie bevatten

5. Beveiliging

Adfisc Belastinghulp neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.Uw gegevens zullen wij zoveel mogelijk digitaliseren en alle digitale bestanden bewaren wij op de servers van het datacenter/clouddienst dat ons schijfruimte ter beschikking stelt.

Het gaat hierbij uitsluitend om instanties die voldoen aan de strenge certificeringseisen en zijn gevestigd binnen de Europese Unie zodat u als klant bent beschermd door Europese Wet- en Regelgeving.

Sommige digitale gegevens bewaren wij op mobiele gegevensdragers, zoals laptops/notebooks en in beperkte mate op mobiele telefoons/smartphones.

Al onze gegevensdragers zijn beveiligd met gecertificeerde antivirus- en firewallsoftware, welke eigenaren/leveranciers/aanbieders van die software gevestigd zijn binnen de Europese Unie. Daarnaast zijn de door ons gebruikte gegevensdragers beveiligd door middel van encryptie.

Mobiele apparaten zijn beveiligd door middel van encryptie (digitale versleuteling), en daarnaast door middel van wachtwoord- en vingerafdrukbeveiliging.

Laptops/notebooks zijn beveiligd door middel van een encryptie- chip in de computer, een zogenoemde TPM (Trusted Platform Module) waardoor uw gegevens gecodeerd worden opgeslagen.

Mochten onze mobiele gegevensdragers in verkeerde handen vallen door bijvoorbeeld verlies of diefstal, dan zijn de gegevens vanwege deze versleuteling veilig en ontoegankelijk voor onbevoegden. Daarnaast kunnen wij de smartphone op afstand bedienen door middel van de geïnstalleerde anti virus en anti diefstal software. Dit maakt het voor ons mogelijk om de volledige inhoud van de smartphone, indien deze is ingeschakeld, te wissen.

Belastingaangiften en pensioenaangiften worden door ons uitsluitend versleuteld verzonden naar instanties als de Belastingdienst en Pensioenfondsen. Daardoor kunnen wij namens u en voor u, via een beveiligde verbinding, de belastingaangiften digitaal versleuteld (gecodeerd d.m.v. encryptie) insturen naar de Belastingdienst. Wij maken hierbij dus geen gebruik van uw persoonlijke DIGID- code en/of overige persoonlijke codes.

Voor de betreffende instanties is het daardoor zichtbaar dat deze aangiften van ons kantoor afkomstig zijn.

Gegevens van u die wij op papier bewaren zijn slechts toegankelijk voor geautoriseerde personen die werkzaam zijn bij of werkzaam zijn voor Adfisc Belastinghulp. De gegevens worden bewaard op het kantooradres zoals genoemd op pagina 1 van dit reglement.

Indien wij papieren documenten/gegevens vernietigen dan doen wij dit door middel van deponering in een met slot afgesloten papiercontainer, welke uitsluitend door geautoriseerde medewerkers van Reisswolf Scheemda BV te openen is zodat de inhoud alleen door Reisswolf Scheemda BV kan worden vernietigd.

Reisswolf Scheemda BV is een gecertificeerd bedrijf, gespecialiseerd in het veilig en betrouwbaar vernietigen van privacy gevoelige documenten en overige documenten.

Na vernietiging van dergelijke documenten ontvangen wij van deze organisatie een ondertekend certificaat van vernietiging.

Het kantoor is buiten werktijd, of als er niemand aanwezig is, altijd afgesloten voor onbevoegden. Het pand zelf is beveiligd door middel van een alarmsysteem dat is aangesloten bij de meldkamer van een beveiligingsbedrijf.

6. Rechten van betrokkenen

U hebt ten allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van anderen dan uzelf in te zien.

U dient ons in de gelegenheid te stellen om u de gegevens te laten inzien, corrigeren en/of verwijderen, binnen redelijke termijn. Een redelijke termijn is binnen 1 week na aanvraag en op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur.

Tijdens vakanties en/of afwezigheid van de eigenaar kunt u gegevens helaas niet inzien, corrigeren en/of verwijderen. U kunt in dat geval een afspraak maken vanaf het moment dat de eigenaar weer aanwezig is.

Let op! Gegevens die wij in uw opdracht corrigeren en/of verwijderen zijn helaas niet terug te halen!

7. Cookies

Adfisc Belastinghulp gebruikt uitsluitend technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website(s) wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Contactgegevens

Voor vragen omtrent dit privacyreglement kunt u contact opnemen met de eigenaar van Adfisc Belastinghulp op telefoonnummer 06-53 690 171 of per e-mail op mail@adfisc.com. Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens kunt u vinden in ons verwerkingsregister. Op uw verzoek sturen wij u een kopie van dit register.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.